ŚwiatETS: Francja uchybiła prawu Unii w dziedzinie transportu kolejowego

ETS| Francja| liberalizacja transportu kolejowego| RFF| sieć kolejowa| SNCF

włącz czytnik
ETS: Francja uchybiła prawu Unii w dziedzinie transportu kolejowego
Pociąg TGV na dworcu w Marsylii. Foto: Wikipedia.org

Komisja, w dniu 29 grudnia 2010 r., wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w której zarzuciła Francji niewypełnienie niektórych ciążących na niej zobowiązań, wynikających z prawa Unii w dziedzinie transportu kolejowego. Sprawa ta należy do szeregu podobnych skarg wniesionych przez Komisję przeciwko licznym państwom członkowskim z uwagi na niewypełnianie ciążących na nich zobowiązań wynikających z dyrektyw w tej dziedzinie.

Komisja, po pierwsze, zarzuciła Francji, że nie wprowadziła rozdziału pomiędzy podmiotami zapewniającymi świadczenie usług transportu kolejowego (w tym przypadku, Société nationale des chemins de fer français – państwową spółką kolejową, „SNCF”) a podmiotami zarządzającymi infrastrukturą (Réseau ferré de France – francuską siecią kolejową, „RFF”), w szczególności jeśli chodzi o wykonywanie funkcji uznanych za podstawowe, obejmujących przydzielanie tras pociągów (dyrektywa 91/440/EWG). Tymczasem SNCF, za pośrednictwem Direction des Circulations Ferroviaires (dyrekcji ruchu kolejowego, „DCF), która nie była w odnośnym okresie niezależna od SNCF, dokonywała nadal przydzielania tras pociągów. Komisja podniosła, po drugie, że francuskie przepisy nie dokonują pełnej transpozycji wymogów dotyczących ustanowienia planu wykonania w zakresie pobierania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Ponadto francuskie przepisy nie ustanawiają w wystarczającym zakresie zachęt do obniżenia kosztów zapewniania infrastruktury i wielkości opłat za dostęp (dyrektywa 2001/14/WE).

Francja uważa, że obecnie transpozycja dyrektywy 91/40 w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych została w pełni zakończona w wyniku przyjęcia w 2011 r. nowych przepisów. Jednakże, w wydanym dzisiaj wyroku, Trybunał przypomniał, że występowanie danego uchybienia powinno być oceniane w świetle stanu francuskich przepisów mającego miejsce w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (to jest w dniu 9 grudnia 2009 r.), skierowanej przez Komisję do Francji w ramach postępowania poprzedzającego wniesienie skargi. W związku z tym, zmiany wprowadzone we francuskich przepisach po tej dacie nie mogą zostać uwzględnione przy badaniu zasadności skargi w omawianej sprawie.

Co do istoty sprawy, Trybunał stwierdził, że w odnośnym dniu francuskie przepisy nie zachowywały kryterium niezależności w zakresie podstawowej funkcji obejmującej przydzielanie tras pociągów.

W tym względzie Trybunał przypomniał, że dyrektywa 91/440 zapoczątkowała liberalizację transportu kolejowego w celu zapewnienia równoważnego i niedyskryminującego dostępu przedsiębiorstw kolejowych do infrastruktury sieci kolejowej. W celu zagwarantowania takiego dostępu, dyrektywa nakazuje państwom członkowskim podjęcie środków niezbędnych do zapewnienia, aby „funkcje podstawowe” były powierzane organom lub przedsiębiorstwom, które same nie świadczą żadnych kolejowych usług transportowych. Niezależnie od przewidzianych struktur organizacyjnych istnieje obowiązek wykazania, że cel ten został osiągnięty. Zgodnie z dyrektywą 91/440, za funkcje podstawowe są uznawane w szczególności podejmowanie decyzji związanych z przydzielaniem tras, w tym zarówno określanie i ocena dostępności, a także przydzielanie poszczególnych tras pociągów.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.