TKSąd Trybunału Sprawiedliwości UE ma nowy regulamin

CCBE| Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej| Komisja UE| OHIM| Parlament Europejski| Sąd do spraw Służby Publicznej| Trybunał Sprawiedliwości UE

włącz czytnik
Sąd Trybunału Sprawiedliwości UE ma nowy regulamin
Siedziba Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

W dniu 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie nowy regulamin postępowania i nowe akty wykonawcze1, mające na celu optymalizację przebiegu postępowań przed Sądem TS UE.

Nowy regulamin postępowania

Nowy regulamin postępowania przed Sądem2, owoc prac rozpoczętych w 2012 r., zastąpi regulamin postępowania z 1991 r. Na przestrzeni lat ten ostatni akt został poddany licznym nowelizacjom celem dostosowania i ulepszenia przepisów proceduralnych stosownie do potrzeb i zmieniającej się rzeczywistości. Jako że skuteczność takich doraźnych posunięć osiągnęła swój kres, konieczna okazała się całościowa reforma, która otworzyła drogę dla przekształcenia oryginalnego aktu i wprowadzenia nowych przepisów. Pracom tym przyświecały rozliczne cele.

Przepisy proceduralne zostały dostosowane do rzeczywistości sporów aktualnie wnoszonych do Sądu, dzięki wprowadzeniu jasnego rozróżnienia między trzema głównymi kategoriami postępowań, z których każda posiada odrębną specyfikę:

- skarg bezpośrednich, w ramach których kwestie incydentalne, wnioski o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta i wnioski o zachowanie poufności są szczególnie liczne;

- skarg w dziedzinie własności intelektualnej;

- odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej.

Wysiłki podejmowane od wielu lat w celu podniesienia wydajności sądu kontynuowano w dziedzinie proceduralnej celem wzmocnienia zdolności do rozpoznawania spraw w rozsądnym terminie i z poszanowaniem wymogów uczciwego procesu, zgodnie z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej3. W tym względzie na podkreślenie zasługuje między innymi :

- rozszerzenie zakresu zastosowania przepisów dotyczących orzekania przez Sąd w składzie jednego sędziego na sprawy z zakresu własności intelektualnej; uproszczenie, w sprawach z zakresu własności intelektualnej, zasad dotyczących ustalania języka postępowania i przebiegu pisemnego etapu postępowania (jedna wymiana pism procesowych) ;

- uproszczenie reguł interwencji (nie dopuszcza się już interwencji, jeżeli wniosek został złożony po upływie prawem przewidzianego terminu sześciu tygodni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) informacji o wniesieniu skargi);

- możliwość wydania przez Sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie skarg bezpośrednich z pominięciem ustnego etapu postępowania w sytuacji, gdy żadna ze stron głównych nie wniosła o przeprowadzenie rozprawy;

- możliwość wydania przez Sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołań z pominięciem ustnego etapu postępowania, nawet w sytuacji, gdy jedna ze stron wniosła o przeprowadzenie rozprawy ;

- wyjaśnienie uprawnień przyznanych interwenientom;

- przekazanie na rzecz prezesów izb niektórych kompetencji decyzyjnych uprzednio przysługujących izbie i uproszczenie formy niektórych decyzji, poprzez wprowadzenie nowych przypadków, w których nie rozstrzyga się już w drodze postanowienia (na przykład zawieszenie postępowania i połączenie spraw);

- wskazanie, że w przedmiocie zarzutu niedopuszczalności lub niewłaściwości, wniosku o umorzenie postępowania lub w przedmiocie każdej innej kwestii incydentalnej oraz wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta lub zakwestionowania wniosku o zachowanie poufności Sąd orzeka w możliwie najkrótszym czasie.

Dołożono starań, aby zapewnić spójność przepisów proceduralnych regulujących spory wnoszone do sądów Unii Europejskiej, mając na uwadze w szczególności regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, który wszedł w życie w dniu 1 listopada 2012 r., przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki postępowań ze skarg bezpośrednich między osobami fizycznymi lub prawnymi lub państwem członkowskim a instytucją Unii.

Sąd będzie dysponował przepisami pozwalającymi mu na przyjęcie metody organizacji, jaką uważa za najbardziej właściwą, stosownie do - między innymi liczby sędziów wchodzących w jego skład oraz przepisami mającymi na celu zapewnienie skuteczności zmiany statutu dotyczącej utworzenia stanowiska wiceprezesa Sądu.

Znaleziono rozwiązania dla sytuacji proceduralnych pozostających dotychczas bez odpowiedzi w przepisach proceduralnych, w tym: przesłanki, zgodnie z którymi sprawa może zostać ponownie przydzielona, dostosowanie żądań skargi w toku postępowania lub działania, jakie należy podjąć po tym, jak dokument został złożony w ramach środka dowodowego nakazanego przez Sąd. Ponadto, opracowano nowy, specyficzny mechanizm proceduralny w celu uregulowania przetwarzania w toku postępowania poufnych informacji lub materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo Unii, jej państwa członkowskiego lub państw członkowskich lub też na utrzymywanie przez nie stosunków międzynarodowych oraz odstępstw od zasady kontradyktoryjności, które mogą się z nim wiązać. Mechanizm ten, przewidziany w art. 105 regulaminu postępowania, nabierze jednakże mocy dopiero po opublikowaniu decyzji Sądu określającej zasady bezpieczeństwa do celów ochrony tych danych.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.