TKTS UE: spółki zagraniczne muszą przestrzegać krajowych przepisów o ochronie danych osobowych

ochrona danych osobowych| ogłoszenia internetowe| prawo państwa członkowskiego| Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej| Węgry

włącz czytnik

W omawianym przypadku Trybunał stwierdził, że Weltimmo bezsprzecznie prowadzi rzeczywistą i faktyczną działalność na Węgrzech. Ponadto z wyjaśnień udzielonych przez węgierski organ nadzorczy wynika, że Weltimmo ma na Węgrzech przedstawiciela, który jest wpisany do słowackiego rejestru spółek pod adresem na Węgrzech i który próbował negocjować z ogłoszeniodawcami kwestię uregulowania niespłaconych należności. Przedstawiciel ten służył jako kontakt Weltimmo ze skarżącymi i reprezentował tę spółkę w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Weltimmo otworzyło także rachunek w banku na Węgrzech do celów ściągania swoich należności i korzysta na terytorium tego państwa członkowskiego ze skrzynki pocztowej do prowadzenia bieżących spraw.

Informacje te, które powinien zweryfikować sąd krajowy, mogą wykazać fakt „prowadzenia działalności gospodarczej” w rozumieniu dyrektywy na terytorium Węgier. W takim przypadku działalność Weltimmo podlegać będzie węgierskim uregulowaniom dotyczącym ochrony danych.

Trybunał podkreślił, że każdy organ nadzorczy powołany przez państwo członkowskie powinien czuwać nad przestrzeganiem na terytorium tego państwa przepisów wydanych przez wszystkie państwa członkowskie w celu wykonania dyrektywy. W związku z tym, do każdego organu nadzorczego może zwrócić się każdy z wnioskiem dotyczącym ochrony swoich praw i wolności w zakresie przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli właściwe w sprawie przetwarzania tych danych jest prawo innego państwa członkowskiego.

Jednakże w przypadku stosowania prawa innego państwa członkowskiego uprawnienia interwencyjne organu nadzorczego muszą być wykonywane z poszanowaniem w szczególności suwerenności terytorialnej innych państw członkowskich, zatem krajowy organ nie może nałożyć sankcji poza terytorium państwa, któremu podlega.

W związku z tym, gdyby sąd odsyłający stwierdził, że Weltimmo nie „prowadzi działalności gospodarczej” w rozumieniu dyrektywy na terytorium Węgier i że do rozpatrywanego przetwarzania danych właściwe jest tym samym prawo innego państwa członkowskiego, węgierski organ nadzorczy nie mógłby wykonywać uprawnień do nakładania sankcji nadanych mu w prawie węgierskim.

Na mocy ustanowionego dyrektywą obowiązku współpracy wskazany organ powinien jednak zwrócić się do organu nadzorczego drugiego państwa członkowskiego o stwierdzenie ewentualnego naruszenia prawa tego państwa i o nałożenie sankcji, które to prawo ewentualnie przewiduje.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.