DebatySkotnicka-Illasiewicz: Młodzież wobec Unii w niespokojnych czasach

członkostwo w UE| dobra zmiana| eurosceptycyzm| LGBT| młodzież| nieufność| sondaże| uchodźcy| Unia Europejska

włącz czytnik

W kolejnych badaniach Eurobarometru[i]– zauważano, że młodych Polaków na tle uśrednionych opinii ogółu ich unijnych rówieśników wyróżnia wewnętrznie niespójny profil wyznawanych wartości, zawierający zarówno rozbudowany zakres wartości konserwatywnych w sferze moralnej, jak i bardziej powszechne niż wśród ogółu pozostałych młodych Europejczyków postawy liberalizmu gospodarczego.

Profil cech konserwatywnych charakteryzowała dominacja takich wartości jak: wysoka pozycja rodziny, w tym brak jednoznacznej aprobaty dla pracy kobiet posiadających dzieci, otwartość na innych, sprzeciw większości wobec aborcji, ochrona środowiska, akceptacja obecności Kościoła w życiu publicznym, szacunek dla pracy, akceptacja dla kary śmierci i brak aprobaty dla homoseksualizmu.

Postawom liberalizmu gospodarczego towarzyszyły: akceptacja dążenia do zysku, priorytet poszanowania przedsiębiorczości i aprobowanie korzyści płynących z wolnej konkurencji.

Ten niespójny wewnętrznie zasób wyznawanych wartości pogłębia się i przyczynia do trudnych do zdefiniowania opcji politycznych na osi lewica/prawica. Wśród młodych Europejczyków o poglądach lewicowych, Polacy okazują się największymi konserwatystami pod względem przytoczonych powyżej wyznaczników światopoglądu i równocześnie, wśród demonstrujących przynależność do prawicy, aprobują liberalne zasady w gospodarce, dążenie do zysku czy prymat pracy nad czasem wolnym.

W ostatnich latach w środowiskach polskiej młodzieży nastąpiły istotne zmiany. Jak zauważono wcześniej, w opiniach większości i sympatiach politycznych znacznej części najmłodszych grup respondentów biorących udział w badaniach, dokonało się w minionych 2-3 latach przeorientowanie poglądów ku narodowemu konserwatyzmowi, objawiających się wzmocnieniem niechęci do „obcych” a w szczególności do obcych – innych, wzmocniły się postawy niechęci wobec imigrantów i uchodźców, społeczności innej rasy i religii, niechęci do homoseksualizmu i nasilił się brak akceptacji dla nienaturalnych regulacji prokreacji. Można przyjąć założenie, że profil konserwatywnej sfery moralnej ulegać będzie dalszej radykalizacji. Uzasadnieniem dla takich przewidywań są najnowsze wyniki badań społecznych w których analizowano zmiany w nasileniu opinii dotyczących : wzrostu akceptacji dla radykalizacji prawa wobec aborcji, wzrostu niechęci wobec LGBD i dramatycznego spadku akceptacji dla przyjmowania uchodźców.

Odnotowane odmienności światopoglądowe nie wpływają na zmianę odnotowywanych w kolejnych raportach Eurobarometru wyników wskazujących, że dla większości młodych Polaków bycie Europejczykiem to sposób myślenia, postawa, która wykracza poza granice własnego państwa, własnego społeczeństwa i poczucie wspólnoty z innymi obywatelami Europy. W uzyskanych wypowiedziach podkreślano, że solidarność i pomaganie innym w trudnej sytuacji to jeden z fundamentów przynależności do Unii. W badaniach Eurobarometru (EB 83/2015) odsetki młodych Polaków pozytywnie myślących o Unii (53%)[ii] zdecydowanie przewyższały podobne odczucia ich unijnych rówieśników (41%) . Wśród młodych obywateli Unii, Polacy, w ostatnich dostępnych badaniach Eurobarometru , częściej niż pozostali deklarowali, że w równym stopniu czują się Polakami i Europejczykami. Wyrażali opinię,, że choć głos Polski nie liczy się na równi z opiniami innych państw wspólnoty i że historię Unii tworzą głównie najsilniejsze kraje gospodarcze : Niemcy, Francja i Zjednoczone Królestwo, to pozycja Polski stale w Unii wzrasta[iii]. Do niedawna częściej niż ogół europejskiej młodzieży wyrażali przekonanie, że kraje europejskie łączy wspólnota wartości. To ustalenie wiązało się z deklarowaną, relatywnie wysoką akceptacją dla dalszego poszerzenia Unii, uznaniem wagi religii w życiu społecznym (niezależnie od opcji światopoglądowych), akceptacją dla „innych” (w tym: innych narodowości, kultury, religii).

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.