DebatySkotnicka-Illasiewicz: Młodzież wobec Unii w niespokojnych czasach

członkostwo w UE| dobra zmiana| eurosceptycyzm| LGBT| młodzież| nieufność| sondaże| uchodźcy| Unia Europejska

włącz czytnik

W ostatnim badaniu CBOS, z czerwca 2016 roku[v], a więc, w kolejne cztery miesiące później, opinie młodzieży w tej kwestii uległy radykalizacji, co wyrażało się w zdecydowanym pogłębieniu podziałów w tej grupie wiekowej. Wśród młodzieży biorącej udział w przywoływanym badaniu uzyskano niemal równe odsetki przeciwstawnych opinii dotyczących podjętych przez Komisję Europejską działań, wynikających z obaw o zagrożenie praworządności w naszym kraju : wśród ogółu najmłodszej grupy odpowiadających, 35% uznało te działania za uzasadnione i równie liczny odsetek odpowiedzi (35%) wyrażających przeciwstawną opinię, nie znajdujących uzasadnienia dla tych działań. Podobnie symetryczny podział odnotowano w odpowiedziach na pytanie o zasadność aktywności Komisji w tej kwestii.

W opiniach najmłodszej grupy respondentów (37%) uznało, że działania Komisji są podyktowane troską o praworządność w Polsce gdy przeciwstawne opinie były formułowane przez podobny odsetek (37%) badanych, którzy oceniali, że działania te wynikają z niechęci Komisji do rządu, kierowanego przez partię Prawo i Sprawiedliwość. Badanych poproszono również o sformułowanie opinii na temat tego, czy w ich ocenie polski rząd powinien uwzględniać opinie i oczekiwania Komisji Europejskiej.

Odpowiedzi uznające konieczność ich zaakceptowania wyraziło łącznie 53% badanych. Część z nich uzasadniła swoją opinię przekonaniem, że reakcja taka jest niezbędna, ponieważ praworządność w Polsce istotnie została zagrożona (15%) . Pozostali (38%) stwierdzili, że nieuwzględnienie tych opinii może mieć negatywne polityczne i gospodarcze skutki dla Polski. Znacznie mniej liczne grupy młodych respondentów (29%) nie dostrzegały potrzeby ustosunkowania się polskiego rządu do opinii Komisji, ponieważ Polska, w ich ocenie, jako suwerenny kraj nie powinna ulegać tego rodzaju naciskom (20), a pozostali (9%) uznali bezzasadność formułowania polskiej odpowiedzi w tej kwestii, ponieważ w ich opinii praworządność w Polsce nie jest zagrożona.

W cytowanym badaniu sformułowano również pytanie o dopuszczalność stosowania przez Komisję Europejską takich (jak praktykowana wobec polskiego rządu) form krytyki i nacisku mających na celu ingerencję w postanowienia suwerennego kraju członkowskiego, jakim jest Polska. Rozkład przeciwstawnych opinii w odpowiedzi na to pytanie: „…działania Komisji są dopuszczalną formą nacisku” (41%) bądź „…działania Komisji są niedopuszczalną formą nacisku” (41%) uzasadnia tezę o sile, ale i wyostrzaniu się podziałów wśród młodzieży, wywołanych inicjatywami Komisji Europejskiej wobec działań sprawujących władze we własnym kraju. Znaczna większość młodych respondentów, akceptujących inicjatywy Parlamentu i Komisji Europejskiej deklarowała (w metryczkach cytowanych sondaży) orientacje prawicowe a więc prawdopodobnie część z nich identyfikuje się z programem partii tworzącej obecny polski rząd i tym samym aprobuje działania podlegające unijnej krytyce.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.