PaństwoPodawanie danych o uchodźcach władzom ich krajów narusza Konwencję Genewską

HFPC| Konwencja Genewska| Marta Górczyńska| Straż Graniczna| uchodźcy| Wietnam| wyroki ETPC

włącz czytnik
Podawanie danych o uchodźcach władzom ich krajów narusza Konwencję Genewską

Jak donoszą media, w kwietniu tego roku przedstawiciele władz Wietnamu złożyli wizytę w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. HFPC po raz kolejny wskazuje, że dokonywane przez Straż Graniczną czynności, podczas których władzom kraju pochodzenia przekazywane są dane pozwalające na identyfikację osób ubiegających się o status uchodźcy, mogą naruszać prawa tych osób.

Rzeczniczka Straży Granicznej wskazała, że czynności dokonywane przez przedstawicieli Wietnamu miały na celu potwierdzenie tożsamości cudzoziemców w celu wydania im dokumentów podróży.

„Takie działania należy uznać za przedwczesne wobec cudzoziemców, którzy znajdują się obecnie w procedurze uchodźczej” – tłumaczy Marta Górczyńska, prawniczka HFPC. „Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania osoby te mają prawo do pozostania na terytorium Polski, a zatem podejmowanie kroków zmierzających do ich wydalenia należy uznać za nieuzasadnione” – podkreśla Marta Górczyńska.

Problem związany ze zwracaniem się przez polskie organy do władz kraju pochodzenia cudzoziemca z prośbą o potwierdzenie jego tożsamości sygnalizowany był przez HFPC wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat. HFPC podkreślała, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka samo nieinformowanie przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju pochodzenia o rodzaju postępowania toczącego się wobec cudzoziemca nie jest wystarczającą gwarancją utrzymania w tajemnicy tego, że cudzoziemiec ubiega się o status uchodźcy.

„Podejmowane przez Straż Graniczną czynności stwarzają zagrożenie nie tylko dla samych cudzoziemców, ale również dla ich rodzin, które pozostały w kraju pochodzenia” – ostrzega Marta Górczyńska. „W naszej ocenie, działania te mogą stanowić naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konwencji genewskiej o statusie uchodźców” – dodaje Marta Górczyńska.

HFPC

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.