PaństwoRząd za większą ochroną cudzoziemców

cudzoziemcy| Donald Tusk| kwalifikacje zawodowe| małoletni| ochrona na terytorium RP| pomoc społeczna| Unia Europejska| ustawa o cudzoziemcach

włącz czytnik
Rząd za większą ochroną cudzoziemców

4 marca rząd przyjął projekt zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce. "Chodzi o pewne gwarancje zabezpieczeń społecznych dla uchodźców politycznych i ich rodzin. Jest to wymóg europejski" - powiedział premier Donald Tusk.

- Zbieg okoliczności spowodował, że akurat prace nad tą ustawą zakończyliśmy w czasie, kiedy generalnie problem uchodźców, odpukać, może stać się nie teoretyczny, tylko praktyczny - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak poinformował,  celem proponowanych zmian jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy europejskiej 2011/95/UE w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.

Najważniejsze zmiany:

- Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zmieniono definicję „małoletniego bez opieki” przez wskazanie, że osoby dorosłe są za niego odpowiedzialne, zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce (dotychczas było „zgodnie z prawem lub zwyczajem”). Zapis o zapewnieniu ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy uzupełniono o sformułowanie, że uważa się ją za zapewnioną, kiedy jest skuteczna i trwała. Kolejny przepis sformułowano w taki sposób, aby z jego brzmienia wynikało, że wnioskujący, który nie posiada dowodów potrzebnych do nadania statusu uchodźcy, mógł przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego. W sytuacji, gdy status uchodźcy nadano małoletniemu bez opieki lub udzielono mu ochrony uzupełniającej, to szef Urzędu ds. Cudzoziemców będzie podejmował działania służące odnalezieniu krewnych małoletniego.

- Ustawa o pomocy społecznej

Katalog podmiotów, którym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, rozszerzono o członków rodzin beneficjentów ochrony międzynarodowej (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca), którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy (udzielone w celu połączenia z rodziną).

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej, będą mogły skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po spełnieniu dwóch warunków: zamieszkania w Polsce i kryterium dochodowego. Nie będzie konieczne posiadanie obywatelstwa polskiego.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.