ŚwiatETS o właściwości miejscowej sądu w sprawach o naruszenie majątkowych praw autorskich w sieci

ETS| Francja| Internet| majątkowe prawa autorskie| płyta CD| płyta winylowa| właściwość miejscowa sądu

włącz czytnik
ETS o właściwości miejscowej sądu w sprawach o naruszenie majątkowych praw autorskich w sieci
Płyta gramofonowa. Foto: Wikimedia Commons

3 października Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-170/12, to jest o naruszenie praw autorskich z utworu, umieszczonego w sieci. Trybunał uznał, że sąd, na którego obszarze właściwości miejscowej dostępna jest internetowa oferta sprzedaży płyty CD jest właściwy do rozpatrzenia sprawy ewentualnego naruszenia majątkowych praw autorskich, jeżeli są one chronione w prawie jego państwa członkowskiego. Właściwość tego sądu ogranicza się jednak do szkody wyrządzonej na terytorium tego państwa członkowskiego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jurysdykcji sądowej w sprawach cywilnych i handlowych1 sądem właściwym do rozpatrzenia sporu jest co do zasady sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pozwanego. Jednakże w niektórych przypadkach można wyjątkowo zostać pozwanym przed sąd innego państwa członkowskiego. W sprawach dotyczących czynów niedozwolonych oraz czynów podobnych do czynów niedozwolonych spór może zostać wniesiony między innymi do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Na wniosek francuskiego sądu kasacyjnego Trybunał Sprawiedliwości orzekł dzisiaj w kwestii, czy w świetle tej normy kompetencyjnej autor utworu chronionego prawami autorskimi może wnieść do sądu właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania pozew o naprawienie szkody wynikającej z umieszczenia w sieci bez jego zgody oferty sprzedaży kopii jego utworu.

Peter Pinckney, zamieszkały w Tuluzie (Francja), twierdzi, że jest autorem, kompozytorem i wykonawcą dwunastu piosenek zarejestrowanych na płycie winylowej przez zespół Aubrey Small. Stwierdził on, że piosenki te zostały zarejestrowane bez jego zgody na płycie kompaktowej (CD) nagranej w Austrii przez spółkę z siedzibą w tym państwie, a następnie sprzedawanej przez spółki brytyjskie za pośrednictwem licznych stron internetowych dostępnych w jego miejscu zamieszkania w Tuluzie. Peter Pinckney pozwał więc ową spółkę austriacką do sądu cywilnego pierwszej instancji w Tuluzie w celu uzyskania odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku z naruszeniem jego praw autorskich.

Spółka ta zakwestionowała właściwość sądów francuskich, w związku z czym sprawa trafiła ostatecznie do sądu kasacyjnego. Ten zaś zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy w powyższych okolicznościach należy uznać, że szkoda wystąpiła na terytorium państwa członkowskiego, w którym autor ma miejsce zamieszkania, w związku z czym właściwe dla sprawy będą sądy tego państwa.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.