TK3 wyroki Trybunału na 38. posiedzeniu Senatu

Kodeks karny skarbowy| Kodeks pracy| Ordynacja podatkowa| prawo do rekompensaty| Senat| ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

włącz czytnik
3 wyroki Trybunału na 38. posiedzeniu Senatu

Senat na 38. posiedzeniu uchwalił, z jedną poprawką, nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne. Poprawka ta doprecyzowuje przepisy wywodzącej się z projektu senackiego nowelizacji. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nakładając obowiązek zawiadamiania przez organy podatkowe i celne podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ponadto wprowadza obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym przez organ prowadzący to postępowanie.

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy - Kodeks pracy, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do prawa unijnego w zakresie przyznawania prawa do urlopu wychowawczego przez m.in. podwyższenie - z trzech do czterech miesięcy - wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców, oraz umożliwienie wykorzystania urlopu wychowawczego w pięciu częściach.

Senatorowie do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wprowadzili dwie poprawki - w tym dotyczącą zażalenia na odmowę przyznania nieletniemu obrońcy z urzędu. Zgodnie z tą poprawką  nieletniemu będzie przysługiwało zażalenie na odmowę przyznania przez sąd obrońcy z urzędu. Zażalenie będzie rozpatrywał trzyosobowy skład sędziowski.  Był to rządowy projekt ustawy. Nowelizacja wprowadza zmiany wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Praw Człowieka, które służyć mają podwyższeniu gwarancji procesowych i wzmocnieniu pozycji nieletniego we wszczętym wobec niego postępowaniu.

Senatorowie postanowili skierować do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt, opracowany przez Komisję Ustawodawczą, wykonuje obowiązek dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Na jego mocy  rekompensaty za utracone przez zabużan nieruchomości nie będą już uzależnione od wymogu miejsca zamieszkiwania ich właścicieli w dniu 1 września 1939 r. W miejsce tego wymogu zostanie wprowadzona przesłanka miejsca zamieszkania (ówczesne przepisy dopuszczały posiadanie kilku miejsc zamieszkania). Jest to otwarcie drogi do ponownej weryfikacji prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach, w których niekonstytucyjna przesłanka domicylu stanowiła podstawę odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty dla zabużan.
Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy ustawy ratyfikacyjne, przygotowane przez rząd. Pierwsza z nich to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej umowy, podpisanych w Londynie 31 stycznia 2013 r. Kolejna to ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku 15 grudnia 1989 r. Następna to ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie 3 maja 2002 r. Protokół ten rozszerza zakaz stosowania kary śmierci na czyny popełnione w czasie wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną.

Senat.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.