TKRPO pisze do Senatu, że Polacy nie mogą składać petycji

petycje| RPO| Senat

włącz czytnik

Polska konstytucja nadaje obywatelom prawo do składania petycji, skarg i wniosków. Ale kodeks postępowania administracyjnego reguluje tylko tryb składania tych dwóch ostatnich, a o petycjach nie wspomina. Trzeba to zmienić - pisze do marszałka Senatu rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, która stwierdza:

Jednym z priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich jest wspieranie partycypacji partnerów społecznych w procesie decyzyjnym, szczególnie przy udziale nowych technologii. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP "każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa." Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego szczegółowo reguluje tryb składania skarg i wniosków, jednak nie zawiera szczegółowych postanowień odnoszących się do petycji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie powrotu do przygotowanego w poprzedniej kadencji Senatu projektu ustawy o petycjach i ponownej analizy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego proponowanych w nim rozwiązań.

RPO stwierdza, że dostrzega deficyt w omawianym zakresie, który w ocenie prof. Lipowicz może wpłynąć na jakość dialogu między obywatelem a organami władz publicznych, a tym samym na sferę praw i wolności politycznych i społecznych jednostki.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.