TKSKOK-i przegłosowane w Senacie

Grzegorz Bierecki| KNF| nadzór finansowy| NBP| Senat| SKOK

włącz czytnik
SKOK-i przegłosowane w Senacie

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowela ma charakter techniczno-prawny i ma dostosować ustawę o SKOK-ach do m.in. nowej ustawy o kredycie konsumenckim, do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz do ustawy o Narodowym Banku Polskim i zapisów związanych z Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego.

Podpisana w lipcu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o SKOK-ach, która ma wejść w życie w październiku, przewiduje, że nadzór nad kasami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas - komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa, nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych odpowiedniej wielkości.
Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej (zasada "jeden członek - jeden głos"; obecnie liczba głosów zależy od wielkości udziałów).

Ustawa przewiduje, że Kasa Krajowa będzie miała zakaz prowadzenia działalności innej niż określona w ustawie. Określa też zasady inwestowania wolnych środków kas oraz Kasy Krajowej, wskazując m.in., że środki finansowe mogą być inwestowane w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.
Senator Grzegorz Bierecki, do niedawna prezes Krajowej Kasy SKOK, teraz - przewodniczący jej rady nadzorczej, przeciwnik podporządkowania kas nadzorowi KNF, wstrzymał się od głosu. 3 senatorów zagłosowało przeciw, 83 poparło ustawę.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.