TKKolejna debata „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa”

Iustitia| KRS| okrągły stół| reforma sądownictwa

włącz czytnik
Kolejna debata „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa”

7 maja w Warszawie pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądy Najwyższego odbyła się kolejna debata „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa” organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Jej przedmiotem były kwestie samorządności sędziowskiej oraz pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa.

Przy okrągłym stole zasiedli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, samorządów zawodowych, stowarzyszeń sędziowskich, asystentów i referendarzy, związków zawodowych prokuratorów i pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz świata nauki.

Uczestnicy byli zgodni co do tego, że koniecznym jest utworzenie przedstawicielstwa sędziów, które będzie mogło aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania wymiarem sprawiedliwości. Według sędziego Krzysztofa Kozłowskiego ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zarządzanie sądownictwem w takiej strukturze, z jaką obecnie mamy do czynienia, odbywa się z punktu widzenia potrzeb władzy wykonawczej. Władza sądownicza zaś w zasadzie pozostaje niezorganizowana, a sędziowie stanowią zatomizowane środowisko. Podobny pogląd wyraził przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Antoni Górski, który podkreślił, że pozostałe dwie władze - ustawodawcza i wykonawcza - powinny mieć jasno określonego partnera do rozmów po stronie sędziów.

W toku debaty podkreślono, iż niezbędnym byłoby poszerzenie kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa tak, aby mogła ona skutecznie realizować ciążący na niej obowiązek stania na straży niezależności sądów. Takie rozwiązanie wymagałoby znacznego wzmocnienia organizacyjnego Rady. Sędzia Katarzyna Zawiślak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wskazała na konieczność demokratyzacji wyborów przez sędziów swoich reprezentantów w Radzie tak, aby była ona bardziej reprezentatywna. Z kolei Marlena Gilewicz z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Monika Krywow z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów zaapelowały do Krajowej Rady Sądownictwa, aby w większym stopniu angażowała się w kwestie dotyczące kadry urzędniczej w sądach, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

- W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. W zakresie ograniczenia kognicji sądów powszechnych w projekcie tym przewiduje się m.in. powierzenie sądom administracyjnym niektórych tzw. spraw regulacyjnych. Projekt zakłada też dalsze rozszerzanie kompetencji referendarzy sądowych – powiedział Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 
Resort przygotowuje też zmiany, dotyczące kognicji sądów w sprawach karnych. – Obecnie pracujemy nad projektem założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym. Przekształcenie niektórych przestępstw w delikty administracyjne spowoduje odciążenie w tej części sądów/sędziów rozpatrujących sprawy karne – powiedział Wojciech Węgrzyn

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.