TKSenat: sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

dyskryminacja| FRA| Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej| migracja| przemoc w rodzinie| Rada Unii Europejskiej| traktat lizboński| Unia Europejska| Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców| zasada non-refoulement

włącz czytnik
Senat: sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

21 lipca po raz pierwszy w polskim parlamencie, na posiedzeniu trzech komisji senackich: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Spraw Unii Europejskiej oraz  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, odbyła się prezentacja sprawozdania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z jej działalności w 2014 r. Autorzy dokumentu zwracają uwagę m.in. na sytuację imigrantów w Europie, konieczność wzmocnienia ochrony praw dziecka oraz na problemy związane ze zwalczaniem przestępstw motywowanych nienawiścią. Oryginał w językach angielskim i francuskim jest dostępny na internetowej stronie FRA. [Redakcja OK]

Z perspektywy instytucji Unii Europejskiej (UE) ważnymi wydarzeniami 2014 roku były wybory do Parlamentu Europejskiego oraz powołanie nowej Komisji Europejskiej. Pod koniec roku przypadała piąta rocznica traktatu lizbońskiego, również Karta praw podstawowych Unii Europejskiej obowiązuje już od pięciu lat.

Przyszedł zatem czas na pierwszą ocenę jej zalet i wad. Po pięciu latach od wejścia w życie traktatu lizbońskiego Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE mogą obecnie w pełni wykonywać przysługujące im uprawnienia w takich obszarach jak współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, co ma zasadnicze znaczenie dla ochrony praw podstawowych. W kontekście piątej rocznicy obowiązywania Karty ostatni rozdział niniejszego sprawozdania rocznego FRA o zmienionej formule poświęcono właśnie Karcie praw podstawowych UE i użytkowi, jaki robią z niej państwa członkowskie.

W pozostałych rozdziałach omawiane są kwestie równości i niedyskryminacji, rasizmu, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji integracji Romów, azylu, wiz, migracji, granic i integracji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony danych, praw dziecka oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, łącznie z prawami ofiar przestępstw.

Tak jak w ubiegłych latach, sprawozdanie roczne rozpoczyna się specjalną sekcją tematyczną. W tym roku koncentruje się ona na wskaźnikach dotyczących praw podstawowych (jednym z narzędzi przedstawionych w specjalnej sekcji tematycznej sprawozdania za 2013 r.), które mogłoby służyć poprawie realizacji zobowiązań związanych z prawami podstawowymi, przyjętych przez UE i państwa członkowskie. Analizowana jest tu możliwość wykorzystania wskaźników dotyczących praw podstawowych jako wsparcia dla właściwych podmiotów przy ocenie i kształtowaniu polityki, a tym samym konsolidacji europejskiej kultury praw podstawowych poprzez zapewnienie ochrony praw w praktyce.

Poprzednia 1234 Następna

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.