TKModele administracji wyborczej — przegląd rozwiązań prawnych w wybranych państwach

administracja wyborcza| Brazylia| Czechy| Iran| Kodeks Wyborczy| Komisja Wenecka| Nowa Zelandia| PKW| RPA| Senegal| UNDP| USA

włącz czytnik
Modele administracji wyborczej — przegląd rozwiązań prawnych w wybranych państwach
Stefan Jaworski, przewodniczący PKW ogłasza swoją dymisję.

I. UWAGI WSTĘPNE

Organy administracji publicznej powinny działać na podstawie pewnej struktu­ry i według schematu, który pozwala na sprawną realizację powierzonych jej zadań. Administracja w wielu państwach na świecie może się różnić tradycją historycz­ną, nazwami i funkcjami poszczególnych organów czy konstrukcją organizacyjną. Nie ma dwóch państw, które miałyby identyczną strukturę organów, choć występują pew­ne modele (np. francuski, niemiecki itd.), według których można wzorować układ or­ganów państwowych. Podobnie rzecz się ma z administracją wyborczą i jej organami, bo choć każde państwo tworzy własny autorski schemat organizacyjny, zdolny wypeł­niać zakładane funkcje, to są pewne elementy stałe, które łączą poszczególne modele. Rafael López-Pintor wyróżnia trzy takie zbieżne właściwości, jak: możliwość ich kla­syfikacji według pewnych wzorów; wykonywanie wielu stałych funkcji oraz tendencja do stanowienia niezależnych, stałych i wielopartyjnych komisji wyborczych, chronio­nych konstytucyjnie, wspieranych pod względem organizacyjnym i finansowym. Podmioty zarządzające wyborami (Electoral Management Bodies) można zakwalifikować zasadniczo według modelu: rządowego, niezależnego oraz mieszanego. Ta­kie rozróżnienie stosują m.in.: Instytut na rzecz Demokracji i Wspierania Wyborów (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, dalej: IDEA), Pro­gram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme, dalej: UNDP) oraz Michael Maley. Rzecz jasna, podział ten nie jest wyczerpujący i w zależności od kryteriów można wyróżnić cztery lub pięć modeli administracji wyborczej. Model rządowy polega na tym, iż organem wyborczym jest rząd, a właści­wie jedno z ministerstw, najczęściej ministerstwo spraw wewnętrznych lub inny de­partament. Model niezależny charakteryzuje państwa, w których funkcjonuje odrębny, niezależny od rządu ośrodek, który przeprowadza wybory. Model mieszany natomiast łączy cechy obydwu wcześniejszych typów, dlatego w wielu państwach niezależne or­gany współpracują ściśle z organami rządowymi. Badania IDEA wskazują, że na 214 badanych państw i terytoriów 55% stosuje model niezależny, 26% — model rzą­dowy, a 15% — mieszany (4% nie przeprowadza wyborów). W porównaniu z bada­niami UNDP stosunek ten wynosił odpowiednio: 53%, 27% i 20% (nie uwzględniono państw, które nie przeprowadzały elekcji).

Poprzednia 1234 Następna

Publicystyka

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.