TKTK: opinia adwokatury o kontroli operacyjnej

kontrola operacyjna| NRA| policja| Prokurator Generalny

włącz czytnik
TK: opinia adwokatury o kontroli operacyjnej

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała dla Trybunału Konstytucyjnego opinię w sprawie wniosku dotyczącego problematyki kontroli operacyjnej przez służby specjalne i policyjne, bez jednoczesnej należytej ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego i z zagrożeniem gwarancji i wolności konstytucyjnych.

Postępowanie przed Trybunałem (sprawa zarejestrowana pod sygn. K 48/12, połączoną do wspólnego rozpoznania pod wspólną sygn. K 23/11) zostało uruchomione w odpowiedzi na wniosek Prokuratora Generalnego z 13 listopada 2012 r. – W złożonym wniosku Prokurator Generalny trafnie powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do kontroli operacyjnej sprawowanej przez Policję, w którym Trybunał zauważył, iż „Doświadczenia współczesnych państw demokratycznych wskazują, że władza wykonawcza odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym podległe jej podmioty prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze, dysponują środkami, których zastosowanie – w imię porządku publicznego – może doprowadzić do zniszczenia instytucji demokratycznych i redukcji praw obywatelskich”. – piszą adwokaci.

Zdaniem opiniodawców unormowania dotyczące braku zaskarżalności postanowień sądu wyrażających zgodę na prowadzenie kontroli przez kontrolowanego, dopuszczalności kontroli operacyjnej bez zgody sądu w przypadkach niecierpiących zwłoki i objaśnienia zakazów dowodowych w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej adwokatów są niedopuszczalną ingerencją w tajemnicę adwokacką i obrończą.

Opinia NRA przedstawia spojrzenie na sprawę przez pryzmat doświadczeń adwokatów, a zawarte w niej uwagi i argumenty dotyczą wyłącznie zagadnień związanych z ochroną tajemnicy adwokackiej i obrończej, a także konstytucyjnych praw i wolności jednostki, których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów.

Przypomnijmy, że Naczelna Rada Adwokacka, z inicjatywy Komisji Praw Człowieka NRA, już wcześniej występowała w charakterze obserwatora i opiniodawcy w sprawie rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny. W maju 2012 r. przedłożyła opinię w sprawie (sygn. K 23/11) obejmującej problematykę retencji danych i stosowania technik operacyjnych przez służby specjalne z perspektywy gwarancji i wolności konstytucyjnych jednostki, w tym prawa do obrony i poszanowania prywatności.

Czytaj opinię

NRA

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.