DebatyGlobalizacja i konstytucja

włącz czytnik
Globalizacja i konstytucja

Artykuł dr. Ryszarda Piotrowskiego publikujemy za drugim tomem Zagadnień Sądownictwa Konstytucyjnego, który właśnie się ukazał [red.]

1. Globalizacja jest pojęciem nowym, w jego najczęściej obecnie przywoływanym znaczeniu nieznanym papierowym encyklopediom polskim i słownikom z końca poprzedniego stulecia. Zwraca uwagę związek zjawisk określanych tym mianem z rozwojem technologii informatycznych, z ową „rewolucją informacyjną”, polegającą na zmianach w zakresie przetwarzania i przekazywania informacji oraz zarządzania nimi, pozwalających „przenosić ogromne ilości informacji właściwie do każdego miejsca na świecie i bardzo niewielkim kosztem”. Związana z tym integracja informacyjna powoduje zróżnicowane i wzajemnie powiązane konsekwencje w dziedzinie kultury, gospodarki i polityki, a więc we wszystkich sferach, których funkcjonowanie regulują współczesne konstytucje. Zjawisko globalizacji, wielopostaciowe i wieloaspektowe, pozostaje trudne do jednoznacznego zdefiniowania, a odpowiadające mu pojęcie wydaje się raczej hasłem, zapowiadającym nowy porządek świata i usprawiedliwieniem rozmaitych zjawisk dysfunkcjonalnych zachodzących we współczesnej rzeczywistości, aniżeli określeniem spójnej i jednolitej koncepcji społeczno-gospodarczej czy politycznej. Jednak pewne charakterystyczne przejawy globalizacji wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie ustroju demokratycznego i mogą mieć znaczenie dla jego przyszłości.

Fenomen integracji informacyjnej, związanej z rozwojem telewizji oraz łączności satelitarnej, został dostrzeżony w latach 60. XX wieku, kiedy zaczęto posługiwać się pojęciem „globalnej wioski” dla potrzeb opisu ówczesnego świata, w którym względna równowaga rywalizujących mocarstw stanowiła, obok deficytu technologicznego, barierę blokującą przepływ informacji. Przemiany polityczne oraz rozwój Internetu umożliwiły integrację informacyjną w niewyobrażalnej dotąd skali, stwarzając podstawy do globalizacji ekonomicznej definiowanej jako integracja „gospodarek narodowych i stworzenie gospodarki międzynarodowej poprzez handel, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (poprzez korporacje i firmy międzynarodowe), krótkoterminowe przepływy kapitału, międzynarodowy przepływ pracowników i osób oraz przepływ technologii”. Procesy te, w istocie niezależne od władz demokracji konstytucyjnych i przebiegające poza kontrolą społeczną, a w ograniczonym tylko stopniu uzależnione od pozostałych państw, znacząco osłabiły jedne i drugie. Płynność kursów walut, związana z odrzuceniem w 1971 r. przez Stany Zjednoczone stałego kursu wymiany dolara na złoto, umożliwiła spekulacje finansowe i – w powiązaniu z ekspansją technologii informatycznych – doprowadziła do swoistej wirtualizacji własności w związku z niekontrolowanym rozwojem rynków finansowych, a w konsekwencji także do swego rodzaju wirtualizacji władzy sprawowanej przez państwa i ich organizacje, działające na odpowiednich podstawach prawnych, w tym zwłaszcza na mocy konstytucji i traktatów międzynarodowych.

Idea ograniczenia władzy przez prawa człowieka, starsza od najstarszych konstytucji pisanych, stanowiąca paradygmat demokracji konstytucyjnej, jest współistotna globalizacji rozumianej jako światowe państwo prawa, oparte na związku państw, w którym „prawo człowieka musi być uważane jako święte”; związek ten zmierza do urzeczywistnienia człowieczeństwa jako celu samego w sobie, dzięki zaprowadzeniu powszechnego pokoju w skali globu. Koncepcja globalnego państwa prawa, sformułowana przez I. Kanta, zakłada jednak sprawcze działanie państw na rzecz zagwarantowanej prawnie wolności jednostek. Takie państwo globalne i jego rząd, których niezbędność bywa dostrzegana także współcześnie, musiałyby powstać nie wbrew konstytucjom już istniejącym lub niezależnie od nich, ale ze względu na wartości stanowiące fundament demokracji konstytucyjnych.

Poprzednia 1234 Następna

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.