PaństwoJak prowadzić konsultacje społeczne przy stanowieniu prawa?

BCC| konsultacje społeczne| PARP

włącz czytnik
Jak prowadzić konsultacje społeczne przy stanowieniu prawa?
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Foto: KPRM

Business Centre Club i Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowały raport o koniecznych zmianach procesu konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz modelowej procedury konsultacji publicznych. Autorami są dr hab. Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński. Raport powstał w ramach projektu „Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno – prawnym przedsiębiorstw”.

We wprowadzeniu autorzy piszą, że model konsultacji publicznych ma służyć poprawie ich jakości oraz podniesieniu stopnia partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, ale także – przede wszystkim – poprawie jakości stanowionego prawa, jego stabilności, przewidywalności oraz racjonalności rozwiązań legislacyjnych, a także trafności Oceny Skutków Regulacji. Sprawnie funkcjonujące i wydajne konsultacje publiczne stanowią bowiem źródło wiedzy o stanie prawa i skutkach jego zmian, które dotąd nie było w pełni i prawidłowo wykorzystywane przez prawodawcę, w czym należy dopatrywać się przyczyn wielu istniejących obecnie systemowych problemów legislacji.

Organy władzy publicznej dostrzegają problem wadliwie funkcjonującego systemu konsultacji publicznych oraz Oceny Skutków Regulacji i starają się temu przeciwdziałać, podejmując m.in. działania legislacyjne i pozalegislacyjne, o których była mowa w pkt III ppkt 4 niniejszego opracowania. Problemy te dostrzega się także w doktrynie prawa, gdzie formułuje się tezy dotyczące kształtu i kierunku przyszłych zmian procesu konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji, a także wykorzystania potencjału środowisk naukowych i eksperckich w procesie stanowienia prawa.

Model został oparty na dotychczasowych osiągnięciach reformatorskich, zarówno tych, które znalazły już swój wyraz normatywny, jak i tych, które pozostały dotąd postulatami doktrynalnymi.

Opracowany model konsultacji publicznych obejmuje 4 fazy procesu stanowienia prawa:
- etap analizy problemu regulacyjnego,
- etap prac nad założeniami do ustawy,
- etap prac nad projektem ustawy,
- etap badań postlegislacyjnych,
Ponadto model obejmuje także konsultacje publiczne rządowych projektów rozporządzeń wykonawczych do ustaw.
Koncepcja stanowi istotną zmianę w odniesieniu do stanu obecnego oraz rozszerzenie, zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe, zakresu konsultacji publicznych.

Cały Raport można przeczytać tu:

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.