TKW Senacie o referendum lokalnym

referendum lokalne| Senat| Trybunał Konstytucyjny| Witold Gintowt-Dziewałtowski

włącz czytnik

Na pierwszym w 2013 roku posiedzeniu Senatu senatorowie będą debatować nad ustawą o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym. Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z 26 lutego 2003, sygn. K 30/02). W nowelizacji, wywodzącej się z senackiego projektu, przyjęto, iż referendum lokalne powinno być dopuszczalne również w innych, niż dotychczas ustawowo przewidziane , istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Celem ustawy jest uzupełnienie katalogu spraw, które mogą być rozstrzygane w drodze referendum lokalnego, o istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2013 r. Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 271 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.