DebatySzukając partnerów w pozarządówce

budżet obywatelski| jednostki samorządu terytorialnego| Komisja Dialogu Obywatelskiego| NGO| urząd miasta| Łódź| Łódzkie Centrum Obywatelskie

włącz czytnik

Ten ostatni został powołany w ramach projektu „Aktywni w konsultacjach”, gdzie Miasto Łódź pełni rolę partnera (a projekt koordynuje organizacja pozarządowa – Centrum OPUS). Zespół spotykał się przez kilka miesięcy, a efektem jego prac był między innymi zestaw technik i metod proponowanych do wykorzystania w konsultacjach społecznych w Łodzi oraz materiał pomocniczy dla urzędników podpowiadający, o jakie elementy trzeba zadbać na każdym etapie prowadzenia konsultacji, by były one skuteczne.

Zespół stworzył również propozycje modelowych konsultacji dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Budżetu Miasta Łodzi. W obu przypadkach zaproponowano dwuetapowość konsultacji każdego z dokumentów. Chodziło o to, by rozmawiać o nich nie na etapie gotowego projektu (kiedy wpływ na jego kształt jest znacznie ograniczony), lecz na etapie tworzenia założeń, formowania się priorytetów. Wtedy jest więcej przestrzeni na rozmowy o celach, a szanse na realną partycypację mieszkańców wzrastają.

Obecnie w Łodzi jesteśmy po konsultacjach założeń strategii i priorytetów budżetu miasta. W obu przypadkach odbyły się między innymi spotkania warsztatowe (w tym również z organizacjami pozarządowymi), a w przypadku strategii przedstawicieli trzeciego sektora zostali oni dodatkowo zaproszeni do panelu ekspertów, który sformułował swoje rekomendacje do treści dokumentu. Teraz jest czas, by przyjrzeć się wnioskom, odpowiedzieć na złożone postulaty, a uwzględnione uwagi wprowadzić do projektów dokumentów. Do dalszej dyskusji na temat projektów wracamy po wakacjach.

Z pewnością bardzo efektywna okazała się współpraca urzędu z NGO-sami podczas tworzenia procedur i późniejszego wdrażania budżetu obywatelskiego. Tutaj także przez kilka miesięcy pracował zespół roboczy (dodatkowo w jego skład wchodzili radni miejscy i osiedlowi, przedstawiciele uczelni wyższych), który od zera stworzył zasady realizacji budżetu obywatelskiego w Łodzi. Zaproponował między innymi podział terytorialny miasta, zasady naboru wniosków, utworzenie ciała nadzorującego proces (doraźna komisja radnych), zasady głosowania. Rekomendacje zespołu zostały przekute na Zarządzenie Prezydenta, dzięki czemu powstały procedury oparte o różne punkty widzenia, z którymi zaczęła utożsamiać się znacznie szersza grupa łodzian.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.