DebatySzukając partnerów w pozarządówce

budżet obywatelski| jednostki samorządu terytorialnego| Komisja Dialogu Obywatelskiego| NGO| urząd miasta| Łódź| Łódzkie Centrum Obywatelskie

włącz czytnik

Bardzo dobrym ruchem okazało się również zlecenie działań edukacyjno-promocyjnych w ramach budżetu obywatelskiego organizacjom pozarządowym (podczas pierwszej edycji zadanie realizowały Stowarzyszenie Topografie i Fundacja Fenomen). Zaangażowanie NGO-sów nie tylko usprawniło efektywność procesu (szybka organizacja prac, bardzo dobra jakość działań), ale i podniosło jego wiarygodność w oczach mieszkańców.

Współpraca z zespołem miała miejsce również na etapie ewaluacji pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Wspólnie zastanawialiśmy nad zmianami w jego zasadach dla w Łodzi, przyglądając się wnioskom z konsultacji. Takie kroki planowane są również w kolejnych latach – na etapie ewaluacji procesu będziemy korzystać z pomocy trzeciego sektora.

Obecnie wspólnie z organizacjami pozarządowymi opracowujemy standard usług w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. Chcemy, by Centrum z jednej strony było miejscem, gdzie organizacje pozarządowe otrzymają niezbędne wsparcie dla samorozwoju (na przykład możliwość współpracy z coachem, udziału w szkoleniach, dostęp do biura na godziny), a także przestrzenią kumulującą różne inicjatywy organizacji (na przykład spotkania, konferencje, działania na rzecz mieszkańców), tworząc środowisko sprzyjające wzajemnej integracji, podejmowaniu wspólnych inicjatyw. W planach jest również utworzenie w Centrum Inkubatora dla NGO, który ma wspierać nowo powstałe organizacje. Dodatkowo chcemy, by w ośrodku na pomoc mogli liczyć mieszkańcy zainteresowani prowadzeniem działań na rzecz miasta (na przykład przygotowujący wniosek do inicjatywy lokalnej czy budżetu obywatelskiego).

Innym działaniem, nad którego wdrożeniem pracujemy razem z osobami z trzeciego sektora, jest wprowadzenie procedury regrantingu do zadań z zakresu upowszechnienia turystyki w Łodzi. To nie urząd ma przyznawać dotacje na zadania, lecz organizacja pozarządowa, która zostanie wyłoniona jako operator w otwartym konkursie. Liczymy na to, że w ten sposób uda nam się podnieść efektywność zadania. Chcielibyśmy, by taki operator inicjował działania wspierające organizacje w składaniu wniosków (na przykład doradztwo, spotkania informacyjne), co ma docelowo przełożyć się na wzrost liczby ofert składanych w konkursie (a tym samym na większą konkurencyjność propozycji i podniesienie jakości działań).

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.