PaństwoF. Rymarz: Kontrolne gwarancje uczciwego przebiegu głosowania i ustalenia wyników wyborów

Kodeks Wyborczy| kontrola społeczna| Krajowe Biuro Wyborcze| mężowie zaufania| obwodowe komisje wyborcze| PKW| tajność glosowania| wybory samorządowe

włącz czytnik

W ten sposób kontrolę prawidłowego toku postępowania na etapie głosowania i ustalenia jego wyniku mogą swobodnie sprawować aż dwie osoby wskazane przez komitety wyborcze. Z praktyki wyborczej wiadomo, że partie polityczne i komitety wyborcze wyborców nie korzystają w pełni z tych uprawnień i nawet duże ugrupowania polityczne nie wykorzystują ustawowych możliwości kontrolnych. A szkoda, bo to zapobiegałoby nieufności i posądzeniom o stronniczość. Nie wszyscy sobie dokładnie uświadamiają, że właśnie w obwodowych komisjach wyborczych odbywają się właściwe wybory; komisje wyższego szczebla zajmują się właściwie matematyką, czyli podliczaniem, ustalaniem zbiorczych wyników i stosowaniem ustawowo określonych algorytmów obliczeniowych, których prawidłowość każdy zainteresowany podmiot może przy pomocy komputera swobodnie kontrolować.

Wielokrotnemu głosowaniu przez jedną osobę zapobiega prowadzony przez gminę stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy. Z rejestru wyborców sporządza się wycinkowe spisy obwodowe, na których wyborca kwituje otrzymaną kartę do głosowania. Otrzymanie drugiej karty jest wykluczone. Tajność głosowania w lokalu (pomieszczenie za zasłoną) oraz ustawowy, obarczony sankcjami, zakaz kampanii wyborczej w dniu głosowania, ze szczególnym naciskiem na brak propagandy w lokalu wyborczym, pozwalają na swobodne oddanie głosu.

Istotną społeczną gwarancją rzetelności wyników głosowania jest obowiązek obwodowej komisji wyborczej niezwłocznego podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, kopii protokołu głosowania w obwodzie. Jest to ważne zadanie dla jawności i przejrzystości procesu wyborczego, które pozwala wyborcom, zainteresowanym podmiotom i środkom masowej komunikacji, na spisanie danych i kontrolę ich rzetelności po podaniu zbiorczych wyników głosowania przez wyższe organy wyborcze. Podanie wyników głosowania w obwodzie do publicznej wiadomości następuje „niezwłocznie”, tj. po podpisaniu i opieczętowaniu protokołów z wyborów przez członków obwodowej komisji wyborczej, ale przed przekazaniem protokołu ustanowionemu przez wyższą komisję wyborczą pełnomocnikowi lub odpowiednio – do komisji wyborczej wyższego stopnia. Jest to zabezpieczenie ustalonego w obwodzie wyniku, aby nie uległ on zmianie w drodze do komisji wyższego stopnia.

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.