ŚwiatETS: Polska (i inne kraje) naruszyła prawo unijne w dziedzinie transportu kolejowego

dostęp do sieci kolejowej| dyrektywa| ETS| Niil Jääskinen| Rzecznik generalny| transport kolejowy

włącz czytnik

Rzecznik generalny stwierdził, że polskie przepisy w zakresie ustalenia opłaty pobieranej za minimalny pakiet dostępu oraz dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów prowadzą do uwzględnienia kosztów, które w wyraźny sposób nie mogą być uznane za koszty bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami.

Zdaniem N. Jääskinena należy natomiast oddalić skargę Komisji w zakresie zarzutów opartych na braku niezależności zarządcy infrastruktury oraz podnoszonym braku środków zapewniających w stosownym czasie równowagę finansową tego zarządcy.

C-545/10 Komisja przeciwko Republice Czeskiej

Komisja twierdzi, że określając maksymalną wysokość opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej Republika Czeska naruszyła prawo Unii. Rzecznik generalny podkreślił, że chociaż państwa członkowskie są właściwe w zakresie określenia ram normatywnych dotyczących ustalania opłat, to niemniej jednak muszą one powierzyć zarządcy infrastruktury zadanie obejmujące ustalanie wysokości opłaty należnej z tytułu korzystania z sieci kolejowej. W rezultacie rzecznik generalny uważa, ze Republika Czeska nie zastosowała się do wymogów dyrektywy 2001/14.

Ponadto N. Jääskinen zaproponował, aby Trybunał uwzględnił zarzut Komisji oparty na braku środków stanowiących zachęty dla zarządców do obniżenia kosztów zapewniania infrastruktury i wielkości opłat za dostęp. Jego zdaniem należy natomiast oddalić zarzut oparty na fakcie, że opłaty pobierane za minimalny pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń nie są ustalone po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami.

Rzecznik generalny zaproponował, aby Trybunał orzekł, że Republika Czeska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom nie ustanawiając planu wykonania, zachęcającego przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcę infrastruktury do minimalizowania zakłóceń i poprawy osiąganych wyników sieci kolejowej.

Komisja podnosi, że na mocy prawa czeskiego organem odwoławczym od decyzji organu kontrolnego, czyli urzędu transportu kolejowego, jest ministerstwo transportu. Zdaniem Komisji takie uprzednie odwołanie administracyjne jest sprzeczne z dyrektywą 2001/14, gdyż dyrektywa ta nie pozwala na kontrolę administracyjną decyzji organu kontrolnego. W tym względzie rzecznik generalny podkreślił, że wspomniana dyrektywa opiera się na założeniu, zgodnie z którym decyzja administracyjna wydana przez organ kontrolny podlega wyłącznie kontroli sądowej, a nie wcześniejszej kontroli administracyjnej, aczkolwiek ta możliwość nie została wyraźnie wykluczona. W rezultacie, ustanawiając kontrolę administracyjną decyzji organu kontrolnego w trybie odwołania do ministerstwa transportu, Republika Czeska naruszyła prawo Unii.

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.