TKGlosa do wyroku Trybunału o wygaśnięciu mandatu wójta niezdolnego do pracy

glosa| Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych| niepełnosprawność| osoba niepełnosprawna| Trybunał Konstytucyjny| Wojciech Hermeliński| wójt

włącz czytnik

Po trzecie, „[...] orzeczenie o niezdolności do pracy wydane względem osoby zajmującej urząd wójta jest równoznaczne ze stwierdzeniem niezdolności do wykonywania obowiązków wójta. Innymi słowy, ustawodawca uznał, że służby publicznej na tym stanowisku nie może pełnić osoba, względem której orzeczono choćby częściową niezdolność do pracy. Orzeczenie wydane w trybie ustawy o emeryturach i rentach z FUS pozwala na przyjęcie domniemania, że jeżeli zostało ono wydane wobec osoby wykonującej obowiązki wójta, to przesądza to niezdolność do wykonywania tych właśnie obowiązków”. Dotyczy to zarówno orzeczenia o całkowitej, jak i częściowej niezdolności do pracy.

Po czwarte, „[...] precyzyjnie został również określony czas niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, który uzasadnia konieczność wygaszenia mandatu. Chodzi bowiem o sytuację, gdy niezdolność taka zostanie orzeczona na okres co najmniej do końca kadencji. Nie każdy wypadek niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji będzie zatem uzasadniał konieczność wygaszenia mandatu, ale tylko taki, który do końca kadencji — jak się zakłada — uniemożliwi pełnienie funkcji powierzonych w drodze wyborów powszechnych”.

Podsumowując, Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis jest zgodny z art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, gdyż „nie ogranicza prawa dostępu do służby publicznej w sposób sprzeczny z zasadą proporcjonalności, a w szczególności środek wskazany w tym przepisie w postaci stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta jest przydatny do osiągnięcia założonego przez ustawodawcę celu, jakim było zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego”.

3. Przedmiot zawisłej przed TK sprawy o sygn. akt K 51/12 zasługuje na szczególną uwagę, bowiem łączy trzy kwestie. Pierwsza dotyczy dostępu do służby publicznej osób z niepełnosprawnością. Druga wiąże się z obowiązkiem państwa usprawnienia osób z niepełnosprawnością piastujących funkcje publiczne. Trzecia odnosi się do zabezpieczenia interesów gminy na wypadek trwałej niezdolności wójta do wywiązywania się ze swych obowiązków ze względu na stan zdrowia. Wyrok TK, jaki zapadł w tej sprawie, zasługuje natomiast na krytyczną glosę z kilku powodów.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.