DebatyPartie „wodzowskie” a prawa wyborcze obywateli

bierne prawo wyborcze| czynne prawo wyborcze| jednomandatowe okręgi wyborcze| komitet wybotrczy| partie polityczne

włącz czytnik

W zakresie czynnego prawa wyborczego (prawa wybierania), czyli prawa do udziału w głosowaniu, wyborca oczekuje, aby poprzez transparentny i demokratyczny tryb wyłaniania kandydatów mógł mieć do nich zaufanie i mógł na nich głosować. Tendencje autokratyczne w kierowaniu partiami politycznymi stwarzają potencjalne zagrożenie także dla czynnego prawa wyborczego, zwłaszcza w sytuacji, gdy przywódca partii autorytarnie decyduje, którzy kandydaci na parlamentarzystów zajmą pierwsze czołowe miejsca na liście wyborczej. Wyborcy, gdy chce skorzystać ze swego prawa wybierania pozostaje głosowanie na listy partyjne, bądź w skrajnym przypadku oddanie głosu nieważnego lub odmowa udziału w głosowaniu. Sytuacje skrajne są zauważalne w praktyce wyborczej i mogą przejawiać się niską frekwencję wyborczą, jak i dużą liczbą oddanych nieważnie głosów.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.