DebatyWybory: mniejsze zło czy użyteczność publiczna

demokracja| elektorat| głos nieważny| interes publiczny| partie polityczne| standardy| wyborca| wybory| życie polityczne

włącz czytnik

Ile w tym zostało z demokracji?

Z tradycji minionej formacji politycznej nie zachowano wprawdzie przewodniej roli „partii jedynie słusznej” (choć idea taka wyraźnie pokutuje w głowach niektórych polityków), zastępując ją pluralizmem partyjnym, całość systemu politycznego została jednak ciężko naznaczona odziedziczoną po realnym socjalizmie alergiczną wręcz obawą przed obywatelskim upodmiotowieniem. Nie sposób się dziwić, że nie w ciemię bity obywatel nie ma ochoty dać się nabierać na pozory i absencją wyborczą demonstruje swój stosunek do politycznego ubezwłasnowolnienia, zafundowanego mu w konstrukcji ustrojowej. Obowiązujący system decyzje wyborcze przekazał partiom politycznym, obywatela w procesie wyborczym traktując jedynie instrumentalnie, dla stworzenia pozorów demokratycznej legitymizacji (o którą, z wyborów na wybory coraz trudniej).  

Konkludując, wyrażam przekonanie, że obecna, wyrażająca się absencją wyborczą, nieakceptowana jakość polskiego życia politycznego ma niedemokratyczne uwarunkowania systemowe, wmontowane w fundament ustrojowy, jakim jest ordynacja wyborcza. Ponadto, systemowy niedostatek obywatelskiego nadzoru nad działalnością partii i parlamentu, przyczynia się do postępującej degradacji życia politycznego.

Poniżej, abstrahując od rozważań na temat ułomności systemu wyborczego, pragnę poddać pod rozwagę funkcjonowanie i potencjalne a niewykorzystywane możliwości, tkwiące w kolejnym elemencie konstrukcyjnym ustroju –  zasadach finansowania partii politycznych.

Finansowanie partii politycznych – praktyka

O demokratycznej jakości funkcjonowania państwa, poza ordynacją wyborczą, decyduje system finansowania partii politycznych, w stopniu, jak się wydaje, niedocenianym a destrukcyjny wpływ obecnego systemu w tym zakresie – jest nie dość głośno zauważany.

Sprawnego działania partii potrzebuje państwo jako bazy dla wyłaniania kandydatów do reprezentacji parlamentarnej oraz jako ośrodków wykuwania koncepcji politycznych i zaplecza kadrowego dla stanowisk państwowych. Sposób finansowania partii istotnie wpływa na demokratyczność funkcjonowania struktur władzy, Ponadto sądzę, iż w postulowanej korekcie systemu finansowania partii tkwi potężny, obecnie niewykorzystywany, choć technicznie łatwy do uruchomienia, potencjał dla jakościowej zmiany standardów polskiego życia politycznego.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.