Świat

 • Odmowa mianowania sędziów konstytucyjnych (casus Słowacji)

  Odmowa mianowania sędziów konstytucyjnych (casus Słowacji)
  Przyjęta w Republice Słowackiej procedura powoływania sędziów Sądu Konstytucyjnego nie odbiega znacząco od rozwiązań przyjętych w innych państwach europejskich. Faktem jest, że nie istnieje jeden uniwersalny system powoływania sędziów konstytucyjnych. Trudno też stworzyć taki model powoływania sędziów, który pozostawałby w całkowitym oderwaniu od bieżącej polityki państwa i w ten sposób zabezpieczał funkcjonowanie sądu konstytucyjnego jako sądu nad prawem, a także stanowił gwarancję jego niezależności i niezawisłości sędziowskiej. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o języku faktur transgranicznych

  Trybunał Sprawiedliwości UE o języku faktur transgranicznych
  W wyroku z 21 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że obowiązek wystawiania faktur o charakterze transgranicznym wyłącznie w określonym języku , pod rygorem nieważności tych faktur narusza prawo Unii. Strony powinny mieć możliwość sporządzania takich faktur w innym języku, który znają i który jest również autentyczny, podobnie jak wymagany język. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o świadczeniach społecznych w Wlk. Brytanii dla cudzoziemców z krajów UE

  Trybunał Sprawiedliwości UE o świadczeniach społecznych w Wlk. Brytanii dla cudzoziemców z krajów UE
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 14 czerwca uznał, że Zjednoczone Królestwo może wymagać, aby beneficjentom świadczeń rodzinnych i ulgi podatkowej na dziecko przysługiwało prawo pobytu w tym państwie członkowskim. Chociaż warunek ten należałoby uznać za dyskryminację pośrednią, jest on uzasadniony koniecznością ochrony finansów przyjmującego państwa członkowskiego. więcej
 • Sąd Najwyższy Izraela w roli sądu konstytucyjnego

  Sąd Najwyższy Izraela w roli sądu konstytucyjnego
  Izraelski Sąd Najwyższy nie jest wyspecjalizowanym sądem konstytucyjnym, nie został też powołany do orzekania jako sąd konstytucyjny. Mimo to kontrola konstytucyjności prawa de facto jest jedną z jego funkcji. Funkcja ta pojawiła się w jego portfolio orzeczniczym w sposób niestandardowy, którego legitymizacja do dziś podawana jest w wątpliwość. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o dyrektywie w sprawie powrotów

  Trybunał Sprawiedliwości UE o dyrektywie w sprawie powrotów
  Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 czerwca orzekł, że dyrektywa w sprawie powrotów” sprzeciwia się możliwości orzeczenia wobec obywatela państwa nienależącego do Unii Europejskiej - przed wszczęciem wobec niego procedury powrotu - kary pozbawienia wolności tylko z powodu jego nielegalnego wjazdu na terytorium państwa członkowskiego przez granicę wewnętrzną strefy Schengen. więcej
 • Ukraina: Komisja Wenecka popiera zmiany w Konstytucji w dziedzinie sądownictwa

  Ukraina: Komisja Wenecka popiera zmiany w Konstytucji w dziedzinie sądownictwa
  Podczas gdy w Polsce władze państwowe tocząc medialną nagonkę na sądownictwo przygotowują zmiany, które osłabią bądź zlikwidują niezależność trzeciej władzy, w sąsiedniej Ukrainie (która dotychczas z zazdrością spoglądała na osiągnięcia zachodniego sąsiada w zakresie równowagi władz i przestrzegania europejskich standardów w dziedzinie niezależności i niezawisłości sądów) sprawy idą w odwrotną stronę. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o nazwiskach i tytułach szlacheckich w Niemczech

  Trybunał Sprawiedliwości UE o nazwiskach i tytułach szlacheckich w Niemczech
  2 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że nazwisko zawierające kilka tytułów szlacheckich i swobodnie wybrane przez obywatela niemieckiego w innym państwie członkowskim, którego obywatelstwo on również posiada, niekoniecznie musi być uznane w Niemczech Uznania można odmówić, jeśli jest to odpowiednie i niezbędne do zagwarantowania równości wszystkich obywateli niemieckich wobec prawa. więcej
 • Rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości UE o hidżabie w pracy

  Rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości UE o hidżabie w pracy
  Zdaniem Juliane Kokott, rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zakaz noszenia chusty na głowie w przedsiębiorstwie może być dopuszczalny. Jeśli zakaz oparty jest na ogólnej regulacji wewnątrzzakładowej, zgodnie z którą zakazane są w miejscu pracy widoczne znaki polityczne, filozoficzne i religijne, to wówczas może on być uzasadniony w celu realizacji przyjętej przez pracodawcę polityki neutralności religijnej i światopoglądowej. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE: Rzecznik M. Szpunar o znaku towarowym "kostka Rubika"

  Trybunał Sprawiedliwości UE: Rzecznik M. Szpunar o znaku towarowym "kostka Rubika"
  Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Macieja Szpunara, należy stwierdzić nieważność unijnego znaku towarowego przedstawiającego kształt kostki Rubika. Zasadnicze właściwości spornego oznaczenia - kształt sześcianu oraz struktura siatki są niezbędne dla spełnienia funkcji technicznej właściwej dla danego towaru (opinia rzecznika generalnego w sprawie C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). więcej