ŚwiatWęgry naruszyły prawo Unii skracając kadencję inspektora ochrony danych osobowych

András Jóri| Dyrektywa 95/46/WE| Europejski Inspektor Ochrony Danych| kadencja| Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej| Węgry

włącz czytnik

Interpretację tę potwierdzają zasady, które mają zastosowanie do zakończenia kadencji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Kadencja owego inspektora może zostać skrócona jedynie w przypadku wystąpienia poważnej i obiektywnie weryfikowalnej przyczyny. W tym względzie Trybunał wskazał, że przepisy węgierskie obowiązujące przed 1 stycznia 2012 r. również przewidywały tego rodzaju przyczyny[3] dla celów uzasadnienia skrócenia kadencji inspektora ochrony danych. Trybunał stwierdził jednak, że sprawowanie funkcji przez A. Jóriego nie zostało zakończone z uwagi na tego rodzaju przyczynę.

W tych okolicznościach Trybunał orzekł, że skracając kadencję organu nadzorczego ochrony danych osobowych Węgry uchybiły zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy.

UWAGA : Skarga o stwierdzenie uchybienia państwa członkowskiego jest kierowana przeciwko państwu członkowskiemu, które uchybiło zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii, przez Komisję lub inne państwo członkowskie. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku.

Jeżeli Komisja uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku.

[1] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281, s. 31).

[2] Węgierskie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2012 r. umożliwiały skrócenie kadencji inspektora ochrony danych
w szczególności z następujących przyczyn: długotrwałej niezdolności do sprawowania funkcji, braku poszanowania
obowiązku złożenia deklaracji majątkowej, prawomocnego skazania przez sąd karny i oświadczenia o konflikcie
interesów.
[3] Zob. przypis 2

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.