PaństwoPolska nie wykonała 924 wyroków ETPC

ETPC| HFPC| Komitet Ministrów Rady Europy| Rada Europy| RPO

włącz czytnik
Polska nie wykonała 924 wyroków ETPC
Rozprawa przed ETPC. Foto:ETPC

Od początku 2011 roku obowiązują nowe zasady działania w ramach procesu nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPC. Zgodnie z nimi krajowe organy ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe i wnioskodawcy mają możliwość przesyłania Komitetowi Ministrów Rady Europy, czyli organowi, który sprawuje nadzór nad implementacją orzeczeń ETPC, informacji i dokumentów dotyczących egzekucji wyroków.

Na mocy nowych regulacji RPO ma możliwość kształtowania procesu egzekucji i podejmowanych w jego ramach środków wykonawczych. W odpowiedzi na rządowe plany działania w sprawie implementacji orzeczeń ETPC, krajowe instytucje stojące na straży praw człowieka mogą tworzyć alternatywne lub pogłębione plany działania dotyczące statusu implementacji, które są następnie włączane do postępowania. Organy te mogą także przedstawiać Departamentowi Wykonywania Wyroków opinie w sprawie środków wymaganych w ramach implementacji wyroków oraz raporty z postępów egzekucji.

HFPC skierowała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o podjęcie działań na rzecz usprawnienia egzekucji wyroków ETPC w Polsce.

W opinii HFPC zaangażowanie RPO jest tym bardziej niezbędne, że Polska, obok Włoch, Turcji i Rosji, jest jednym z krajów posiadających największe zaległości w wykonywaniu wyroków ETPC – w 2011 r. na wykonanie oczekiwały 924 wyroki. Zaangażowanie RPO w proces wykonywania wyroków ETPC poprzez przekazywanie informacji Komitetowi Ministrów Rady Europy może znacząco przyczynić się do zwiększenia skuteczności wykonywania wyroków ETPC w Polsce, a tym samym pełnego zapewnienia polskim obywatelom praw konwencyjnych.

„Przykładem działań RPO zasługujących na szczególne uznanie jest aktywność w sprawie wykonania wyroku Grzelak przeciwko Polsce. Wśród działań w tej sprawie szczególnie warta odnotowania jest próba zainicjowania szerszej dyskusji na temat dostępności etyki w szkołach poprzez organizację publicznej debaty.” – czytamy w wystąpieniu.

HFPC

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.